125. Sử dụng kiểu ngày Ngày muốn nhận hàng

Pushsale bổ sung kiểu ngày Ngày muốn nhận hàng để đơn vị có thể note lại phục vụ nhu cầu đi đơn của đơn vị

Tài khoản Sale => Thao tác tại màn 4.1 Sale tác nghiệp Tài khoản Kho => Thao tác tại màn 5.1 Thủ kho tác nghiệp Tài khoản Kế toán => Thao tác tại màn 6.1 Kế toán tác nghiệp Tài khoản Admin => Thao tác được tất cả các màn trên

Do các màn thao tác tương tự nhau, Pushsale gửi hướng dẫn thao tác đối với tài khoản kho như sau:

Bước 3: Sau khi đã cập nhật thành công, tại bộ lọc Kiểu ngày, lựa chọn Ngày muốn nhận hàng và bấm Tìm kiếm, hệ thống sẽ show ra những đơn thỏa mãn điều kiện lọc

Ngày muốn nhận hàng hiển thị như ảnh sau:

Last updated