Xem danh sách những đơn sale đã chốt như thế nào?

Định nghĩa các kiểu ngày trong báo cáo xem tại đây

1. Tại mục 4.1 Tác nghiệp Telesale -> Chọn bộ lọc Trạng thái chốt đơn -> Chọn Đã chốt đơn -> Nhấn Tìm kiếm

2. Hệ thống hiển thị tất cả các đơn đã chốt trong thời gian đã chọn

Last updated