2.6.3.5 Kết nối SMAX.BOT

Pushsale đã liên kết với ứng dụng chatbot của SMAX. Sau khi người dùng liên kết thành công, các contact từ chat theo kịch bản Smaxbot sẽ chuyển từ Facebook sang hệ thống Pushsale.

Bước 1. Thực hiện trên https://pushsale.vn

Điền thông tin để tạo nguồn mới:

 • Loại kết nối: PartnerShip

 • Tên nguồn dữ liệu: Tên của Fanpage_Tên Bot

 • URL nguồn dữ liệu: Đường dẫn về fanpage

 • Kênh quảng cáo: Facebook Ads

 • Sản phẩm: Phân quyền sản phẩm được chạy

 • Ưu tiên sale: Phân quyền sale được chia data

5. Copy Url kết nối

Bước 2. Thực hiện trên https://smax.bot/bots

1. Bấm vào Fanpage đang cần kết nối, tại đây bắt đầu tạo kịch bản.

Để contact về được Pushsale thì cần ít nhất 2 thông tin: Họ tên và số điện thoại

 • Họ tên: Có thể dùng trường full name chính là tên facebook của khách hàng, hoặc sử dụng trường name

 • Số điện thoại: Sử dụng trường phone

Ngoài ra, Anh/Chị còn có thể thêm các trường thông tin khác như:

 • Địa chỉ: Sử dụng trường address

 • Tin nhắn: Sử dụng trườngmessage

2. Kết nối API với Pushsale

Cách làm:

 • Copy Url kết nối trên Pushsale và dán vào ô API

 • Muốn truyền thông tin nào sang Pushsale, anh chị hãy gõ thêm vào API theo định dạng:

?name={{trường số 1}}&phone={{trường số 2}}&address={{trường số 3}}

Ví dụ:

https://pushsale.vn/ld-api/lid/58787/sc/25558?name={{name}}&phone={{phone}}&address={{address}}&message={{message}}

3. Tạo câu chào để kết thúc lấy thông tin.

Vậy là Anh/Chị đã hoàn tất thiết lập kết nối PushsaleSmaxBot.

Bước 3. Kiểm tra contact về Pushsale qua kịch bản SmaxBot

2. Thực hiện trả lời theo kịch bản

3. Kiểm tra tại màn hình Hồ sơ khách hàng của Pushsale để kiểm tra số về hệ thống.

Last updated