3. Thống kê

Để giúp doanh nghiệp có thể xử lý tốt hơn các cuộc gọi nhỡ và không liên hệ được.

Tài khoản Admin có thể theo dõi lịch sử ghi âm cuộc gọi của các Sale ngay trên Pushsale.

Bằng cách thực hiện như sau:

1. Truy cập vào tài khoản Admin

Chú thích: Chưa xử lý xong Tổng chưa xử lý: Cuộc gọi nhỡ + Tin nhắn mới + Cần gọi lại Cuộc gọi nhỡ: Khách gọi đến không nhấc máy Tin nhắn mới: Tin nhắn đến thuê bao Cần gọi lại: Gọi ra cho khách nhưng khách không bắt máy Tổng quan Nghe gọi: Tổng thời lượng kết nối được với khách Tổng gọi: Tổng thời lượng gọi ra kết nối được với khách Tổng SMS: Tổng số lượng tin nhắn ( cả nhận và gửi) Khách hàng: Tổng số lượng khách hàng Chiều đến Tổng lượng nghe: Tổng thời lượng khách gọi đến và kết nối được Thời lượng nghe/cuộc: Tổng lượng nghe/ Số lượng nghe máy Chiều ra Thời lượng gọi: Tổng thời lượng gọi ra cho khách và kết nối được Thời lượng gọi/cuộc: Thời lượng gọi/ Số lượng bắt máy

Lưu ý: Đối với các cuộc gọi nhỡ mà trùng số sẽ được tính là 1 lần chưa xử lý, sau khi sale liên hệ lại thành công các cuộc gọi liên quan tới số đó sẽ được coi là đã xử lý thành công.

Last updated