Cập nhật tính năng tháng 01/2022

Ngày 05/01/2022

Pushsale bổ sung các tính năng:

  1. Cho phép đơn vị ghi lại lịch sử cập nhật ngân sách, số click của landing(cần thiết lập trong System Admin)

2. Reset lại luồng tác nghiệp khi chọn lại tác nghiệp cần phân bổ tại 1.5 Chi tiết

Ngày 14/01/2022

Khôi phục lại chức năng "Kiểm tra" trong form cập nhật trạng thái giao hàng

Ngày 15/01/2022

APP PUSHSALE bổ sung tính năng:

  • Tích hợp đối soát vào phần quét Đã Hoàn Hàng

  • Bổ sung danh sách sản phẩm vào kết quả đơn hàng quét được

Ngày 22/01/2022

  • Cập nhật thử nghiệm tính năng chia số mới chi tiết

  • Kết nối với sàn thương mại điện tử Shopee chi tiết

Last updated