Cập nhật tính năng tháng 12/2021

Ngày 01/12/2021

Chat Pushsale, Pancake, Botbanhang bổ sung tính năng lên đơn với Combo và chiết khấu theo sản phẩm.

Ngày 08/12/2021

  1. APP PUSHSALE bổ sung tính năng lên đơn với combo và tính chiết khấu theo từng sản phẩm.

  2. Cập nhật tính năng check đơn đã chốt của các data vượt quá 20 bản ghi

3. Bổ sung thêm cột Tiền thu của khách trong form kế toán tác nghiệp

Ngày 09/12/2021

PUSHSALE bổ sung tính năng phân quyền cho phép kho, kế toán đăng/hủy đăng đơn.

Ngày 20/12/2021

  1. Kết nối ĐVGH AHAMOVE. Chi tiết

  2. Quét mã QR thay đổi trạng thái đơn: Đã lấy hàng, Đã hoàn, Đối soát đơn đối với TK Kho trên App Pushsale

Ngày 22/12/2021

Bổ sung tính năng bật/tắt nhận dữ liệu theo danh sách của tài khoản Sale/Cskh tại 4.6.5 Báo cáo tối ưu sale và 4.6.4 Báo cáo data sale

Ngày 24/12/2021

Bổ sung tính năng kết nối với nền tảng Landing page Webcake. Quý khách hàng thực hiện kết nối tương tự như Ladipage tại mục 2.4.1.

Hướng dẫn chi tiết tại đây

Ngày 25/12/2021

1. TK Admin có thể xóa/ khôi phục toàn bộ lịch sử tác nghiệp của contact khi phân bổ data tại mục 1.5 Phân bổ data và 4.2 Hồ sơ khách hàng, chi tiết

2. Cấu hình cho TK Admin sửa MKT của landing, chi tiết

Ngày 27/12/2021

Bổ sung nút reset tồn kho về 0 khi thêm phiếu xuất hủy sản phẩm

Ngày 30/12/2021

  1. Cho phép tài khoản chia số thực hiện chức năng nhập nhập data thủ công.

  2. Bổ sung bộ lọc Chọn tác nghiệp ở màn hình phân bổ data 1.5

Last updated