110. [Pushcall] Lỗi: Không sử dụng được app

Nguyên nhân: Do sử dụng App Pushcall bản cũ

Giải pháp: Truy cập web Pushsale và vào 9.1.7 Down load app Pushcall để lấy link tải bản APK về và sử dụng

Nên sử dụng trực tiếp điện thoại vào trình duyệt Web để tải , sẽ lấy file APK trực tiếp về điện thoại luôn không cần truyền file từ máy tính qua điện thoại nếu tải theo phương pháp 1 ( dùng Máy tính)

Last updated