Làm thế nào để xoá trùng, lọc trùng?

  1. Truy cập vào tài khoản Admin

  2. Tại màn hình hồ sơ khách hàng:

  • Chọn tác nghiệp thời gian: khoảng ngày cần chọn

  • Chọn Trùng số : Trùng số

  • Bấm "Tìm Kiếm": hệ thống sẽ hiện ra những contact bị trùng

Last updated