78. Đơn Tiktok Shop báo lỗi Response Ecom - TikTok_GetOrderDetail : Nothing

Anh/chị gặp lỗi Response Ecom - TikTok_GetOrderDetail : Nothing

Lỗi này có nghĩa là khi request lấy detail từ bên TikTok không có kết quả trả về, đây là lỗi phụ thuộc vào Tiktok và hệ thống Pushsale không thể can thiệp và xử lý được.

Trong trường hợp này, anh/chị vui lòng bấm đồng bộ thủ công đơn hàng từ Tiktok

Last updated