1.2.3. Ca làm việc

Cho phép admin đơn vị thiết lập ca làm việc cho nhân sự

Anh/chị dùng tài khoản admin truy cập 1.2.3 Tại đây thực hiện thiết lập ca làm việc cho nhân sự Sau khi đã thiết lập xong, anh/chị bấm Cập nhật để hoàn thành. Lưu ý * Ca làm việc: - Được tính theo khoảng thời gian trong 0-24h trong một ngày - Khoảng thời gian làm việc của ca này không được chứa một phần khoảng thời gian làm việc của ca khác

Last updated