Xem doanh số nhóm ở đâu?

1. Truy cập vào tài khoản Admin

4. Tại màn hình “Thống kê trưởng nhóm sale”

Chọn các tác nghiệp:

  • Kiểu ngày: chọn tác nghiệp

  • Chọn thời gian: khoảng thời gian cần check

  • Tất cả sản phẩm: chọn sản phẩm

  • Chọn trưởng nhóm: chọn trưởng nhóm cần tìm

  • Chọn nhóm: chọn nhóm cần tìm

  • Chọn trạng thái giao hàng: chọn trạng thái cần kiểm tra

  • Đối soát: chọn trạng thái cần kiểm tra

Last updated