Không báo cáo được ngân sách Marketing trong Dashboard Marketing

Không báo cáo được ngân sách Marketing trong Dashboard Marketing

Do Admin chưa duyệt nên data khách hàng chưa phân bổ cho Sale, khi đó Tác nghiệp Marketing sẽ không hiển thị nút (+) để nhập ngân sách Marketing.

Làm thế nào để cập nhật ngân sách marketing của tôi

Tôi có thể xuất file báo cao excel không

Không cần thiết phải xuất file Excel vì Pushsale đã có hệ thống báo cáo cho Marketing rồi.

Last updated