Links
Comment on page

5.2.1 Danh sách kho

Tạo mới kho và kết nối thông tin kho trên pushsale với kho trên hệ thống của các đơn vị giao vận. Đảm bảo độ thông suốt giữa 2 hệ thống
Tạo mới kho và kết nối thông tin kho trên pushsale với kho trên hệ thống của các đơn vị giao vận. Đảm bảo độ thông suốt giữa 2 hệ thống
Vào menu
, chọn 5. Kho --> 5.2 Quản lý kho - Danh sách kho
Updated 04/2020