5.2.1 Danh sách kho

Tạo mới kho và kết nối thông tin kho trên pushsale với kho trên hệ thống của các đơn vị giao vận. Đảm bảo độ thông suốt giữa 2 hệ thống

Tạo mới kho và kết nối thông tin kho trên pushsale với kho trên hệ thống của các đơn vị giao vận. Đảm bảo độ thông suốt giữa 2 hệ thống

Updated 04/2020

Last updated