Cấu hình tài khoản admin xem báo cáo

Pushsale update thêm tính năng Admin xem báo cáo theo tài khoản - Cho phép đơn vị tùy chỉnh phân quyền cho tk admin giới hạn chỉ xem được báo cáo của những nhóm được cấu hình

Các đơn vị muốn sử dụng tính năng này vui lòng liên hệ cho Chuyên viên kinh doanh hoặc bộ phận CSKH để được hỗ trợ bật tính năng này

3. Nhập đầy đủ thông tin

  • Kiểu nhóm: Sale/CSKH/Marketing

  • Trưởng nhóm: chọn tài khoản admin xem báo cáo

  • Danh sách nhóm xem báo cáo: Chọn nhóm được xem báo cáo

Sau khi thiết lập xong tài khoản Admin chỉ có thể xem báo cáo của nhóm đã được cài đặt, nếu Admin không thiết lập thì vẫn xem được báo cáo all nhóm

Chặn quyền xem của tk Admin khi vào xem những báo cáo chưa áp dụng cấu hình tài khoản xem báo cáo nếu bật tính năng Admin xem theo cấu hình báo cáo ví dụ báo cáo CEO dashboard V2

CÁC BÁO CÁO CÓ ÁP DỤNG CẤU HÌNH BÁO CÁO

Tài khoản Marketing

2.1. Marketing Dashboard

2.2 Bảng xếp hạng

2.7.1 Báo cáo doanh số Marketing

2.7.2 Báo cáo doanh số

2.7.3 Báo cáo doanh số V2

2.7.5 Báo cáo công việc Marketing

2.7.6 Báo cáo kinh doanh hệ thống

2.8.1. Thống kê trưởng nhóm

2.8.2 Báo cáo công việc

Tài khoản Sale

4.3 Bảng xếp hạng

4.6.1 Thống kê tỉ lệ chốt đơn

4.6.2 Thống kê công việc sale

4.6.3 Thống kê nhóm

4.6.4 Báo cáo data sale

4.6.5 Tối ưu sale

4.5.3 Báo cáo công việc Sale

4.5.4 Báo cáo doanh số sale

4.5.5 Báo cáo doanh số

4.5.6 Báo cáo doanh số V2

4.5.8 Báo cáo lịch hẹn telesale

Tài khoản admin

8.2.1 Báo cáo công việc Sale

8.2.3 Báo cáo lịch hẹn Telesale

Last updated