2.1 MKT dashboard và 4.2 Hồ sơ khách hàng

Vì sao số liệu trên Hồ sơ khách hàng nhiều hơn trên MKT dashboard

Hồ sơ khách hàng bao gồm cả contact đã phân bổ và chưa phân bổ. Còn số contact trên 2.1 chỉ tính đã phân bổ.

Muốn lọc theo sản phẩm để so sánh giữa 2 bên thì phải làm sao?

Lưu ý: Nếu muốn tính số sản phẩm thì hãy xem tại báo cáo 8.5.8.

Vì báo cáo 2.1, đối với landing bán 1 sản phẩm, nhưng contact về từ landing này lại mua sản phẩm của landing khác thì số sản phẩm tại 2.1 sẽ hiển thị tổng số các sản phẩm, thay vì riêng sản phẩm mà landing đó đang bán.

Tại Hồ sơ khách hàng, hãy chọn theo các tiêu chí:

 • Khoảng thời gian

 • Kiểu ngày

 • Landing: chọn tất cả, hoặc từng landing

 • Sản phẩm

 • Khách mới/cũ hoặc tất cả

 • Đã phân bổ

Tại Marketing dashboard, hãy chọn theo các tiêu chí:

 • Khoảng thời gian

 • Kiểu ngày

 • Có contact về hoặc chốt đơn

 • Khách mới/cũ hoặc tất cả

 • Sản phẩm

Last updated