1.6.7.2 Phân quyền xuất File Excel

Lưu ý: Chỉ tài khoản nào được Admin cấp quyền trong Cấu hình chức năng mới có thể download File Excel Ví dụ: stp.kho1; stp.accountant1...

Last updated