Tại sao data khách hàng chỉ về Excel, không về hệ thống Pushsale?

Tại sao data khách hàng chỉ về Excel, không về hệ thống Pushsale?

Giải pháp:

  • Bước 1: Check lại cấu hình trong mục 3.2 Cấu hình kết nối dữ liệu

  • Bước 2: Nếu chắc chắn đã thiết lập đúng mà vẫn chưa giải quyết được vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng của Pushsale.

Last updated