Thao tác đổi marketing tạo nguồn bằng tài khoản admin

Khi nguồn là do marketing, admin tạo nhưng đơn vị muốn để marketing khác nhận doanh số của nguồn đó, ta thực hiện thao tác đổi marketing của nguồn như sau

Bước 1. Sử dụng tài khoản Admin vào 1.6 Cấu hình chức năng -> Mục C. Cấu hình chung dòng 4, 6. Sau đó ấn Cập nhật.

Bước 3. Ấn Lưu

Doanh số sẽ được ghi nhận cho user marketing kể từ thời điểm được đổi. Nếu đơn vị muốn chuyển các data đã chốt trước đó của marketing cũ cho marketing mới thì cần gửi mail cho bộ phận kĩ thuật của PS để được hỗ trợ

Chỉ có thể đổi tên marketing từ cấp cao hơn xuống hoặc cấp ngang bằng

VD: Admin -> Marketing; Marketing -> Marketing

Không chuyển đổi được từ Marketing -> Admin

Last updated