3. Danh mục KPI

Admin thiết lập phân hạng KPI cho bộ phận Sale và MKT theo năng lực

  1. Lựa chọn bộ phận cần thiết lập KPI

  2. Bấm khởi tạo để lấy dữ liệu mặc định của hệ thống

  3. Điền đầy đủ các dữ liệu đơn vị trong bảng

  4. Có thể thêm mới các thứ hạng theo nhu cầu của Doanh nghiệp

  5. Chọn Lưu

Last updated