Tính năng Tick khách cũ trên màn lên đơn

Pushsale update 4 tính năng liên quan đến tick Khách cũ. Khách hàng nếu cần sử dụng các tính năng này vui lòng liên hệ với Chuyên viên kinh doanh hoặc bộ phận CSKH để được hỗ trợ bật tính năng.

I. Tính năng Cho phép sale tích khách cũ trên màn lên đơn

Đăng nhập tài khoản Sale

Tick chọn Khách cũ nếu chuyển data thành data Khách cũ (Trường hợp muốn đổi Khách cũ thành Khách mới -> Anh chị vào màn đơn và bỏ tick Khách cũ đi) -> Ấn Lưu đơn

Sẽ có log ghi lại thao tác tick trạng thái Khách cũ ở màn Lịch sử tác nghiệp

Áp dụng cho tất cả các data chưa chốt về từ các nguồn, số import, nhập thủ công,...

Lưu ý: Đơn đã chốt Sale sẽ không thao tác sửa được

Tính năng này hoạt động độc lập dành cho Sale, Admin sẽ không có quyền thao tác tick Khách cũ

II. Cho phép sale tích khách cũ trên màn lên đơn thủ công lần đầu

Đăng nhập tài khoản Sale

Màn đơn có hiển thị mục Khách cũ, Sale có thể tick Khách cũ trong lần tạo đơn thủ công đầu tiên. Sau khi ấn Lưu đơn thì Sale sẽ không thể vào thao tác tick Khách cũ được nữa (không hiển thị dòng Khách cũ)

Tính năng chỉ áp dụng cho tài khoản Sale. Chỉ áp dụng các đơn lên thủ công lần đầu tiên

III. Cho phép admin tích khách cũ trên màn lên đơn

Đăng nhập tài khoản Admin

Tick chọn Khách cũ nếu chuyển data thành data Khách cũ (Trường hợp muốn đổi Khách cũ thành Khách mới -> Anh chị vào màn đơn và bỏ tick Khách cũ đi) -> Ấn Lưu đơn

Đối với các trường hợp data đã chốt đơn, Admin vào màn đơn để tick, bỏ tick Khách cũ -> Ấn Cập nhật đơn

Sẽ có log ghi lại thao tác tick trạng thái Khách cũ ở màn Lịch sử tác nghiệp

Áp dụng cho tất cả các data chưa chốt và đã chốt về từ các nguồn. Admin có thể thao tác tick Khách cũ ở 4.1; 5.1; 6.1

IV. Cho phép kho vận tích khách cũ trên màn lên đơn

Đăng nhập tài khoản Vận đơn

Tick chọn Khách cũ nếu chuyển data thành data Khách cũ (Trường hợp muốn đổi Khách cũ thành Khách mới -> Anh chị vào màn đơn và bỏ tick Khách cũ đi) -> Ấn Cập nhật đơn

Sẽ có log ghi lại thao tác tick trạng thái Khách cũ của Vận đơn ở màn Lịch sử tác nghiệp

Áp dụng với tất cả các đơn ở trạng thái chưa đăng (Chờ vận đơn, Giao ngay, Hoãn giao hàng, Hủy vận đơn, Hủy đăng đơn) trong 5.1. Các đơn Đã đăng không thể sửa trạng thái Khách cũ

Last updated