3.2 Chiến dịch chăm sóc

Quản lý chiến dịch chăm sóc. Tài khoản: Admin, CEO

  1. Truy cập với tài khoản Admin

  2. Chọn 3. Khách hàng 360 -> Chọn 3.2 Chiến dịch chăm sóc

Last updated