1.6.1 Chốt đơn, đăng đơn

1. Ghi chú giao hàng dành cho sale

Admin được phép thiết lập một số mẫu ghi chú cho các sale khi lên đơn phù hợp cho mỗi loại sản phẩm. Nhập các mẫu ghi chú vào ô, tối đa không quá 500 kí tự và mỗi mẫu ghi chú cách nhau bằng dấu ";"

Sau đó, khi lên đơn, sale sẽ lựa chọn mẫu ghi chú muốn hiển thị trong phiếu in.

Lúc này, đơn sau khi in ra sẽ hiển thị ghi chú mà sale đã chọn, kèm với mẫu ghi chú mặc định (nếu đã thiết lập)

2. Mã đơn prefix (tiền tố)

3. Mã đơn cố định

Khi tích vào ô này, mỗi số điện thoại bất kì sẽ sinh ra một mã đơn tương ứng, sau này khi đăng lại sẽ không sinh ra mã khác nữa. Do đó, chỉ có thể đăng đơn một lần cho một đơn vị giao vận để lấy mã đơn cố định.

4. Ngày chốt đơn cố định

Khi tích vào ô này, hệ thống sẽ thực hiện lấy ngày chốt đơn lần đầu làm ngày chốt đơn; còn nếu không chọn sẽ luôn lấy ngày chốt đơn cuối cùng làm ngày chốt đơn.

5. Cho phép kho đăng/hủy đơn

Khi tích vào ô này, hệ thống sẽ phân quyền cho tài khoản kho được phép đăng đơn hoặc hủy đơn.

6. Đếm ngược chuyển CSKH

Đếm ngược chuyển CSKH có 3 lựa chọn: Đếm ngược chuyển CSKH khi chốt đơn, đếm ngược chuyển CSKH khi đăng đơn, đếm ngược chuyển CSKH theo cấu hình giao hàng

Khi tích vào ô Đếm ngược CSKH khi chốt đơn, mặc định bộ đếm ngược sẽ đếm thời gian chuyển sang CSKH sau khi đơn được chốt.

Khi tích vào ô Đếm ngược CSKH khi đăng đơn, mặc định bộ đếm ngược sẽ đếm thời gian chuyển sang CSKH sau khi đơn được đăng, nếu người dùng hủy đăng đơn thì hệ thống sẽ bỏ đếm ngược nếu đơn đang trong quá trình đếm ngược.

Khi tích vào ô Đếm ngược CSKH theo cấu hình giao hàng, sau đó click vào "Cấu hình giao hàng" để Thiết lập trạng thái giao hàng tạo CSKH.

Lưu ý khi chọn nhiều trạng thái giao hàng thì chỉ được tạo một đơn CSKH

7. Cho phép kế toán đăng/hủy đơn

Khi tích vào ô này, hệ thống sẽ phân quyền cho tài khoản kế toán được phép đăng đơn hoặc hủy đơn.

8. Bộ phận kho vận chỉ nhìn thấy kho mình quản lý

Khi tích chọn vào ô này thì tài khoản kho vận quản lý kho nào, sẽ chỉ có thể nhìn thấy các đơn của kho được phụ trách, không nhìn được các đơn của kho khác.

9. Bộ phận kho sửa thông tin giao vận của đơn hàng

Khi tích chọn vào ô này, tài khoản kho sẽ được phép sửa lại đơn vị giao vận của đơn hàng.

Lựa chọn này cho phép bộ phận kho sửa kho, họ tên, số điện thoại, đơn vị giao vận, địa chỉ giao hàng, ghi chú của đơn hàng

10. Bộ phận kho sửa thông tin sản phẩm của đơn hàng

Mặc định tài khoản kho sẽ không thể sửa thông tin sản phẩm của đơn hàng. Lựa chọn này cho phép bộ phận kho sửa sản phẩm của đơn hàng

Lưu ý: Kho không thể thay đổi phần Đặt cọc. Lúc này, sale cần hủy chốt đơn sau đó cập nhật lại mới thành công.

11. Đăng đơn xong in ngay

Khi tích chọn vào ô này, mỗi khi thực hiện đăng đơn xong, hệ thống sẽ tự động hiển thị hộp thoại in những đơn vừa được đăng, không cần phải thêm một bước lựa chọn in đơn.

12. Cố định SĐT người nhận khi đăng đơn

Khi nhập SĐT vào ô này, mỗi khi đăng đơn hàng lên hệ thống của đơn vị giao vận sẽ thay thế SĐT khách nhận hàng bằng SĐT thiết lập.

13. Đăng đơn người gửi

Đối với đơn vị không muốn hiển thị thông tin kho sang bên giao vận khi đăng đơn có thể cấu hình người gửi tùy ý để khi đăng đơn sang phía giao vận sẽ tiếp nhận thông tin đó là người gửi.

Lưu ý: Chức năng này chỉ áp dụng đối với đơn vị GHTK, VTP, GHN, VNpost, J&T, BEST

14. Cho phép bộ phận kho được phép đối soát tại màn hình Kho

Đối với đơn vị muốn cho phép tài khoản Kho có thể đối soát, hãy sử dụng tài khoản Admin tích vào như hình bên dưới. Khi đó tài khoản Kho có thể đối soát tại màn hình 6.1 Thủ kho tác nghiệp

Update 10/2020

Last updated