Cấu hình chức năng 21-30

  1. Sale chỉ tìm được sản phẩm được phân quyền

Chưa tick: Sale xem và tìm được all các sản phẩm đã được tạo trên đơn vị

Tick: Sale chỉ nhìn thấy những sản phẩm được phân quyền (sau khi tick thì phân quyền Sale trong 1.3.1)

  1. Bỏ qua kiểm tra còn hàng khi chốt đơn

Chưa tick: khi Sale lên đơn chọn sản phẩm, mà sản phẩm trong kho đã hết, thì Sale không thể chốt đơn

Tick: Sale có thể chốt đơn bỏ qua việc sản phẩm đang thiếu hàng

  1. Làm việc nhóm : chia đều data cho CSKH (không hoạt động)

  2. Cảnh báo trùng số khi lên đơn thủ công

Chưa tick: MKT. Sale nhập các đơn thủ công có số điện thoại trùng với số trên hệ thống sễ không báo trùng

Tick: MKT, Sale khi nhập số trùng lên sẽ có cảnh báo trùng số

  1. Cho phép tài khoản chia số import/export excel

Chưa tick: Tài khoản Chiaso có mục import/export nhưng không được quyền import/export excel

Tick: Tài khoản Chia số có thể import excel ở 4.7 hoặc export excel ở 4.2, các báo cáo

  1. Cảnh báo bomb hàng

Chưa tick: Các khách hàng đã từng bomb hàng và sau đó để lại số về -> Việc không cảnh báo bomb hàng có thể lặp lại tình trạng khách hàng tiếp tục bomb lần 2, lần 3

Tick: Số điện thoại khách bomb hàng sẽ hiển thị dòng chữ đỏ cảnh báo bomb, để nhắc nhở Sale khách hàng đã từng bomb hàng

  1. Cảnh báo bomb hàng cho sale

Chưa tick: Chưa tick: Các khách hàng đã từng bomb hàng và sau đó để lại số về -> Việc không cảnh báo bomb hàng có thể lặp lại tình trạng khách hàng tiếp tục bomb lần 2, lần 3

Tick: Số điện thoại khách bomb hàng sẽ hiển thị dòng chữ đỏ cảnh báo bomb, để nhắc nhở Sale khách hàng đã từng bomb hàng

  1. Tự động thêm vào danh sách blacklist

Chưa tick: Admin vào 1.13.1 để thêm số vào danh sách blacklist để cảnh báo cho Sale khi Sale lên đơn

Tick: Tự động thêm các số điện thoại bomb hàng vào danh sách blacklist khi đơn hàng ở trạng thái Hoàn đơn

  1. Tính phí DVVC theo cấu hình (không hoạt động)

  2. Cho phép admin kho quản lý sản phẩm

Chưa tick: tài khoản Admin kho chưa được phân quyền tạo sản phẩm và combo

Tick: tài khoản Admin kho có thể tạo sản phẩm, combo ở 5.2.3, 5.2.4

Last updated