1.4.9 Kết nối BEST

Sau khi API với Pushsale, kế toán đăng đơn lên sẽ tự động gửi thông tin đến BEST, đơn vị giao vận sẽ chuyển hàng cho khách. Tình trạng gửi hàng sẽ được cập nhật thường xuyên.

Bước 2: Điền các trường thông tin sau:

  • User name (Bắt buộc)

  • Password (Bắt buộc)

Sau đó bấm nút Kết nối.

Bước 3. Chọn phương thức lấy hàng và đặt làm mặc định (không bắt buộc). Sau đó bấm Lưu

Pushsale chỉ có thể hiển thị một số trạng thái đơn hàng mà BEST cho phép gửi về, chi tiết như sau:

Last updated