Làm thế nào để cập nhật trạng thái giao hàng hàng loạt

VIdeo hướng dẫn: Xem Tại đây

1. Vào 5.1 Đăng đơn

3. Chọn Tải mẫu Excel -> Nhập mã đơn cần cập nhật, id trạng thái giao hàng vào file excel

5. Bấm nút Cập nhật -> Hệ thống sẽ xử lý, đơn nào chưa hợp lệ sẽ báo lỗi.

Last updated