146. Tại sao báo cáo Doanh số V2 khi chọn Sản phẩm lại lệch DS giao thành công so với khi chọn Sale?

  1. Vào mục 8.5.8 Báo cáo danh số V2, chọn khoảng thời gian cần tìm, chọn bộ lọc Sale/Marketing/Kho/Sản phẩm, chọn bộ lọc Doanh số giao thành công

2. Khi chọn bộ lọc Sale/Marketing/Kho và bộ lọc Sản phẩm sẽ thấy Doanh số giao thành công lệch nhau. Giải thích:

  • Đối với bộ lọc Sale/Marketing/Kho

Doanh số giao thành công = Doanh số đã giao hàng + Đã thanh toán + Giao hàng 1 phần (giá trị thực tế thu được của khách)

  • Đối với bộ lọc Sản phẩm

Doanh số giao thành công = Doanh số đã giao hàng + Đã thanh toán + Giao hàng 1 phần (giá trị đơn hàng ban đầu)

Lưu ý:

Khi chọn bộ lọc Sản phẩm cần lưu ý những đơn hàng có chiết khấu theo đơn vì

Tiền chiết khấu = Chiết khấu theo đơn + Chiết khấu theo sản phẩm

Last updated