Sale không lên được đơn do báo thiếu hàng làm thế nào?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

1. Vào mục 5.3.1 Phiếu nhập/Xuất kho

2. Chọn Loại phiếu = Nhập kho -> Chọn Kho -> Chọn Sản phẩm cần nhập -> Điền số lượng -> Nhấn nút Hoàn thành

Tips:

  • Trường hợp doanh nghiệp sử dụng kho nhưng không cần quản lý tồn kho thì có thể báo CSKH Pushsale để bật tính năng cho phép chốt đơn khi hết hàng

Last updated