Links
Comment on page

4.1 Tác nghiệp telesale

Nhân viên sale tiến hành các tác nghiệp theo kịch bản sale đã được thiết lập riêng cho doanh nghiệp.
1.Vào menu
, Chọn 4. Telesale --> 4.1. Tác nghiệp Telesale
2. Truy cập vào màn hình làm việc của Telesale. Tại đây Telesale có thể tiến hành tác nghiệp bán hàng của mình với các contact khách hàng đã được hệ thống đổ về.
Bảng tác nghiệp Telesale

Màn hình Tác nghiệp Telesale có thể xem được lịch sử ghi âm và có thể Download, Pause, Play ngay trên màn hình.

  1. 1.
    Tại màn hình Tác nghiệp Telesale Sale có thể xem được lịch sử ghi âm cuộc gọi với khách hàng bằng cách click vào biểu tượng
    để mở đến màn hình Lịch sử cuộc gọi và có thể nghe ghi âm cuộc gọi.
  2. 2.
    Tại màn hình Lịch sử cuộc gọi có thể Download, Pause, Play ngay trên màn hình mà không cần chuyển sang tab khác.
Update 3/2021