Lịch sử

Theo dõi lịch sử chiến dịch của khách hàng tại màn hình Quản lý khách hàng 360

  1. Tại màn hình Quản lý khách hàng 360, chọn 1 bản ghi khách hàng

Last updated