82. Check số lượng user được phép tạo thêm

Để biết được số lượng user được phép tạo thêm, anh/chị vui lòng kiểm tra số lượng user được tạo và số lượng user đang sử dụng

Số lượng user được tạo

Chọn 1. Quản trị đơn vị ---> 1.2 Nhân sự ---> 1.2.1 Danh sách nhân viên

Số lượng user đang sử dụng

Anh/chị lấy Số user được phép tạo trừ đi Số user đang sử dụng để tìm ra số lượng user được tạo thêm

Last updated