8. Báo cáo doanh số V2

Pushsale đưa lên bản CEO Dashboard V2 để tất cả các bộ phận xem được các loại báo cáo nhằm mục đích theo dõi hiệu quả làm việc

Định nghĩa các kiểu ngày trong báo cáo xem tại đây

Doanh số (trong các báo cáo) = ĐH Tổng Thành Tiền

Trong đó:

Đơn hàng tổng thành tiền = Đơn giá * Số lượng

Đơn hàng tổng tiền = Đơn hàng tổng thành tiền - Chiết khấu + COD

Đơn hàng thành tiền = Đơn giá * Số lượng nhưng sẽ hiển thị theo từng sản phẩm (VD: Đơn hàng có 2 loại sản phẩm thì sẽ hiển thị là Đơn giá SP1 * Số lượng; Đơn giá SP2 * Số lượng)

Đơn Hàng Thanh Toán = (Đơn giá * Số lượng)- Chiết khấu + COD - Đặt cọc

Bước 1: Vào menu, chọn 8. Báo cáo thống kê --> 8.5 Quản trị --> Báo cáo doanh số V2

Bước 2: Chọn các bộ lọc Bộ phận, kiểu ngày, khoảng thời gian, các loại doanh số muốn theo dõi và bấm " Tìm kiếm"

Có thể chọn nhiều loại báo cáo để hiển thị ở bảng báo cáo theo nhu cầu

Khi anh/chị chọn bộ lọc Ngày data về hệ thống báo cáo sẽ hiển thị thêm ô "Không giới hạn ngày chốt". Nếu tích vào ô này, dữ liệu hiển thị sẽ cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, số đơn chốt được là bao nhiêu mà không quan tâm đến khoảng thời gian đã chọn.

Tại bảng Báo cáo doanh số, anh/chị có thể xem doanh số theo từng bộ phận ( Kho, sale, marketing, care đơn), theo từng nhóm ( nhóm sale, nhóm marketing) hoặc theo sản phẩm, tỉnh/ thành phố, kênh quảng cái, khách cũ/ mới.

Một số thay đổi của báo cáo

1. Cung cấp thêm nhiều loại doanh số và có thể tùy chọn hiển thị, ý nghĩa cụ thể của các chỉ số như sau:

 • (1) Doanh số tổng: Bao gồm tất cả các đơn hàng mà sale đã chốt đơn

 • (2) Doanh số xác nhận = Doanh số sau khi đăng đơn + doanh số những đơn ở trạng thái giao ngay

 • (3) Doanh số tạm tính = Doanh số tổng - Đã hoàn - Hủy đăng đơn - Hủy vận đơn

 • (4) Tiền CK doanh số tạm tính: Là phần chiết khấu theo doanh thu tạm tính

 • (5) Doanh số hủy: Tất cả các đơn ở trạng thái Hủy vận đơn + Hủy đăng đơn

 • (6) Doanh số đang hoàn: Tất cả các đơn ở trạng thái Đang hoàn

 • (7) Doanh số đã hoàn: Tất cả các đơn ở trạng thái Đã hoàn

 • (8) Doanh số đang chuyển = Đã đăng + Đang lấy hàng+ Đã lấy hàng + Đang giao hàng + Không giao được + Yêu cầu giao lại + Đang hoàn

 • (9) Doanh số giao thành công = Đã giao hàng + Đã thanh toán + Giao hàng 1 phần

 • (10) Doanh số thực tế = Đã thanh toán + Đã giao hàng+ Giao hàng 1 phần+ Đã đối soát

 • (11) Doanh số chờ đối soát = Đã thanh toán + đã giao hàng + giao hàng 1 phần + Chưa đối soát

 • (12) Doanh số giao hàng một phần = Doanh số các đơn trong trạng thái giao hàng 1 phần

Lưu ý:

 • Khi so sánh với 5.1, khách hàng cần lưu ý để lọc ra các đơn hàng có thời gian chốt đơn và đăng đơn phải thuộc khoảng thời gian đã chọn trong báo cáo doanh thu

2. Bổ sung bộ lọc chiết khấu

 • Toàn bộ số liệu doanh số có thể xem theo lựa chọn khác nhau:

  • Trước CK: Tất cả số liệu hiển thị sẽ bao gồm phần tiền chiết khấu của đơn hàng

  • Sau CK: Tất cả số liệu hiển thị sẽ không bao gồm phần tiền chiết khấu của đơn hàng

  • Tiền CK: Hiển thị phần tiền CK của từng loại doanh số

 • Đối với bộ lọc sản phẩm, chỉ có số liệu nếu đơn vị sử dụng chiết khấu theo sản phẩm Đơn vị có nhu cầu sử dụng liên hệ nhân viên kinh doanh để được hỗ trợ Lưu ý: Số liệu bộ lọc sau chiết khấu sẽ không chính xác nếu doanh số liên quan có đơn giao hàng 1 phần có nhiều sản phẩm, do không xác định được doanh số thu về là doanh số của sản phẩm nào để tính chiết khấu sản phẩm chuẩn Mặc định tính theo giá trị giao hàng 1 phần cập nhật mới Nếu chọn bộ lọc trước chiết khấu, lấy theo giá trị gốc ban đầu của sản phẩm

Đối với bộ lọc ngày đăng đơn và ngày đối soát không áp dụng theo ngày sale chốt đơn mà sẽ áp dụng cho kiểu ngày

Lưu ý: Đối với doanh số giao hàng 1 phần, mặc định lấy theo doanh số cập nhật mới trong 5.1 Và nếu chọn bộ lọc chiết khấu vẫn ăn theo giá trị mới này Khuyến cáo: Chọn bộ lọc trước chiết khấu khi áp dụng Doanh số giao hàng 1 phần/ Trạng thái giao hàng: Giao hàng 1 phần để được số liệu chuẩn

Lưu ý:

Khi anh/chị chọn bộ lọc Ngày data về hệ thống báo cáo sẽ hiển thị thêm ô "Không giới hạn ngày chốt". Nếu tích vào ô này, dữ liệu hiển thị sẽ cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, số đơn chốt được là bao nhiêu mà không quan tâm đến khoảng thời gian đã chọn.

Tại bảng báo cáo doanh số, anh/chị có thể xem về doanh số theo từng bộ phận ( kho, sale, marketing, care đơn), theo từng nhóm ( nhóm sale, nhóm marketing) hoặc theo sản phẩm, tỉnh/thành phố, kênh quảng cáo, khách cũ/mới

Đối với bộ lọc ngày đăng đơn và ngày đối soát không áp dụng theo ngày sale chốt đơn mà sẽ áp dụng cho kiểu ngày

Lưu ý: Đối với doanh số giao hàng 1 phần, mặc định lấy theo doanh số cập nhật mới trong 5.1 Và nếu chọn bộ lọc chiết khấu vẫn ăn theo giá trị mới này Khuyến cáo: Chọn bộ lọc trước chiết khấu khi áp dụng Doanh số giao hàng 1 phần/ Trạng thái giao hàng: Giao hàng 1 phần để được số liệu chuẩn

Lưu ý: Theo Sale, Marketing

Trước chiết khấu

 1. Chọn doanh số giao thành công = ĐH Thành tiền (Đã giao hàng + Đã thanh toán) + Giá trị mới của Giao hàng 1 phần

 2. Doanh số thực tế = Doanh số giao thành công+ Đã đối soát = [ĐH Thành tiền (Đã giao hàng + Đã thanh toán) + Giá trị mới của Giao hàng 1 phần ] + Đã đối soát

 3. Doanh số chờ đối soát = Doanh số giao thành công+ Chưa đối soát = [ĐH Thành tiền (Đã giao hàng + Đã thanh toán) + Giá trị mới của Giao hàng 1 phần ] + Chưa đối soát

 4. Doanh số giao hàng một phần = Doanh số mới của các đơn trong trạng thái giao hàng 1 phần

Sau chiết khấu

 1. Chọn doanh số giao thành công = (ĐH Thành tiền - Chiết khấu tổng đơn )(Đã giao hàng + Đã thanh toán) + Giá trị mới của Giao hàng 1 phần

 2. Doanh số thực tế = Doanh số giao thành công+ Đã đối soát = [(ĐH Thành tiền- Chiết khấu tổng đơn) (Đã giao hàng + Đã thanh toán) + Giá trị mới của Giao hàng 1 phần ] + Đã đối soát

 3. Doanh số chờ đối soát = Doanh số giao thành công+ Chưa đối soát = [(ĐH Thành tiền - Chiết khấu tổng đơn )(Đã giao hàng + Đã thanh toán) + Giá trị mới của Giao hàng 1 phần ] + Chưa đối soát

 4. Doanh số giao hàng một phần = Doanh số mới của các đơn trong trạng thái giao hàng 1 phần - Chiết khấu tổng đơn

Khi chọn kèm bộ lọc Sản phẩm cùng bộ lọc Sale, Marketing

Trước chiết khấu

Doanh số là doanh số do Sale/ Marketing mang lại đối với riêng sản phẩm đó không trừ chiết khấu = Đơn giá sp* Số lượng sp= Đơn hàng Thành tiền VD:

 1. Chọn doanh số giao thành công = ĐH Thành tiền (Đã giao hàng + Đã thanh toán+ Giao hàng 1 phần) của từng sản phẩm

 2. Doanh số thực tế = Doanh số giao thành công+ Đã đối soát = [ĐH Thành tiền (Đã giao hàng + Đã thanh toán+ Giao hàng 1 phần) của từng sản phẩm ] + Đã đối soát

 3. Doanh số chờ đối soát = Doanh số giao thành công+ Chưa đối soát = [ĐH Thành tiền (Đã giao hàng + Đã thanh toán+ Giao hàng 1 phần) của từng sản phẩm ] + Chưa đối soát

 4. Doanh số giao hàng một phần = Doanh số của từng sản phẩm giao hàng 1 phần

Sau chiết khấu

Doanh số là doanh số do Sale/ Marketing mang lại đối với riêng sản phẩm đó trừ chiết khấu sản phẩm = Đơn giá sp* Số lượng sp - Chiết khấu sản phẩm = Đơn hàng Thành tiền - Chiết khấu sản phẩm VD:

 1. Chọn doanh số giao thành công = (ĐH Thành tiền - Chiết khấu sản phẩm )(Đã giao hàng + Đã thanh toán+ Giao hàng 1 phần) của từng sản phẩm

 2. Doanh số thực tế = Doanh số giao thành công+ Đã đối soát = [(ĐH Thành tiền- Chiết khấu sản phẩm) (Đã giao hàng + Đã thanh toán+ Giao hàng 1 phần) của từng sản phẩm] +Đã đối soát

 3. Doanh số chờ đối soát = Doanh số giao thành công+ Chưa đối soát = [(ĐH Thành tiền - Chiết khấu sản phẩm )(Đã giao hàng + Đã thanh toán+ Giao hàng 1 phần) của từng sản phẩm] + Chưa đối soát

 4. Doanh số giao hàng một phần = Doanh số của sản phẩm trong trạng thái giao hàng 1 phần - Chiết khấu sản phẩm

Tiền CK Đối với Sale, Marketing Hiển thị phần tiền CK của từng loại doanh số = CK tổng đơn Đối với sản phẩm Hiển thị phần tiền CK từng loại doanh số của đơn hàng có chứa sản phẩm= CK theo sản phẩm.

Lưu ý: Khi xem báo cáo chọn kèm bộ lọc Sản phẩm thì Doanh số = doanh số của riêng sản phẩm lọc Số lượng= số lượng của riêng sp lọc

Updated 02/2021

Last updated