1. Khai báo danh mục chi phí

Thống kê các đơn vị chi phí thuộc các nhóm chi phí hỗ trợ kế toán quản lý ngân sách Doanh nghiệp.

  1. Nhấn "Thêm" nếu muốn thêm danh mục chi phí

  2. Điền đầy đủ các thông tin chi phí đơn vị

  3. Nhấn "Lưu" để lưu các dữ liệu vừa thêm hoặc thay đổi.

Lưu ý: Cần phải khai báo nhóm chi phí trước sau đó mới đến khai báo danh mục chi phí

Updated 06/2021

Last updated