84. Làm thế nào để duyệt nguồn dữ liệu

Để duyệt nguồn dữ liệu anh chị sử dụng tài khoản Admin hoặc Marketing Leader sau đó truy cập mục 2.4 hoặc 2.5.1 Nguồn dữ liệu.

Admin: Duyệt của tất cả Marketing Leader: Duyệt của thành viên nhóm mình và chính mình

Tại ô duyệt anh chị bật tích xanh của các nguồn mà muốn cho phép duyệt tự động để hoàn thành duyệt nguồn.

Last updated