3. Phong thần bảng

Bảng xếp hạng này giúp đơn vị có thể theo dõi được xếp hạng theo nhóm và từng nhân viên

Định nghĩa các kiểu ngày trong báo cáo xem tại đây

Last updated