Trong phần Hồ sơ khách hàng, hệ thống Pushsale có phân biệt theo sản phẩm, khách mới, khách cũ không

Hệ thống Pushsale phân biệt được theo Loại sản phẩm, Khách mới, Khách cũ theo từng bộ lọc như sau:

1. Phân loại theo sản phẩm:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Admin.

Bước 3: Chọn mục 4.2 Hồ sơ khách hàng.

Bước 4: Chọn bộ lọc " --Chọn sản phẩm--" để chọn loại sản phẩm muốn xem.

2. Phân loại Khách cũ- Khách mới:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Admin.

Bước 3: Chọn mục 4.2 Hồ sơ khách hàng.

Bước 4: Chọn bộ lọc "--Chọn khách cũ--".

Last updated