1. Thông tin

Cấu hình các thông tin của đơn vị như: Tên, SĐT, Lĩnh vực sản phẩm, Địa chỉ...

  • Tên đơn vị (*): Đây là trường bắt buộc, tên đơn vị sẽ được hiển thị cạnh biểu tượng Menu

  • Số điện thoại

  • Lĩnh vực sản phẩm (*): Đây là trường bắt buộc

  • Địa chỉ (*): Đây là bắt buộc

  • Tỉnh/TP (*): Đây là trường bắt buộc

  • Quận/Huyện (*): Đây là bắt buộc

  • Xã/Phường

Last updated