2.6.1 Import excel

Nhập dữ liệu khách hàng cũ vào hệ thống của Pushsale. Tính năng chỉ áp dụng cho tài khoản Admin

Ghi chú: Để Marketing sử dụng được chức năng này đơn vị báo Pushsale để được cấu hình.

1. Truy cập Tài khoản Admin

4. Điền thông tin vào file excel mẫu

 • Họ tên - Bắt buộc

 • Số điện thoại - Bắt buộc

 • Tin nhắn - Bắt buộc - bao gồm mọi thông tin khác của khách hàng

 • Tên sản phẩm - Bắt buộc

 • Phân bổ cho sale - Không bắt buộc - Nếu không điền contact sẽ đổ về admin. Admin cần thao tác phân bổ contact

 • Tác nghiệp - Bắt buộc

 • Sau bao lâu - Không bắt buộc

 • Tên landing - Bắt buộc - Điền đúng Landingpage sẽ tính đúng contact cho Marketing

Tên các trường cần giống như tên của hệ thống trả về trong cột Danh mục

Bảng bên phải trong file excel là tên sản phẩm - tên sale - tên tác nghiệp - tên landingpage hợp lệ do hệ thống xuất ra. Cần điền đúng những tên này để hệ thống xác định file hợp lý

6. Kiểm tra các contact không hợp lệ

Các contact không hợp lệ, cần phải xóa trước khi upload file mới

7. Chọn Hoàn tất import để nhập data vào hệ thống

Sau khi chỉnh sửa các contact không hợp lệ, cần save lại file excel và upload lại từ đầu

Ghi chú: Cập nhật import Marketing

 • Chỉ hiển thị Lading của Marketing đó trong file upload.

 • File upload của Marketing lên hệ thống chỉ Marketing đó thấy ngoài ra các Marketing khác không thấy được.

 • Các Marketing không thể upload lading của nhau.

Updated 04/2020

Last updated