58. Tạo thêm tài khoản admin như thế nào ?

Trong trường hợp đơn vị muốn tạo thêm tài khoản mới có quyền admin thì khách hàng chủ động gửi liên hệ với nhân viên kinh doanh hỗ trợ để xác nhận yêu cầu sau đó gửi mail đến các bộ phận liên quan được nhân viên kinh doanh cung cấp để được giải quyết tạo lập tài khoản admin mới.

Tiêu đề mail:Hỗ trợ Tạo thêm user admin - Đơn vị

Nội dụng email:

Gửi Pushsale team,

Tôi là.... Đại diện cho đơn vị..... SĐT..... và email cá nhân đăng ký trong hợp đồng 2 bên là......

Tôi đại diện yêu cầu tạo thêm user admin. Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về vấn đề này trước nhân sự 2 bên

Last updated