4. Khai báo đơn vị tính

Thêm đơn vị tính cho sản phẩm của Doanh Nghiệp

Thêm một đơn vị tính: Chọn Thêm danh mục chi phí --> Điền đầy đủ thông tin trong danh mục đơn vị tính --> Nhấn Lưu

Updated 04/2020

Last updated