17. Làm thế nào để phân bổ số cho sale?

Cách 1. Vào mục 1.5 Phân bổ data

Sử dụng cho tài khoản admin

Cách thức thực hiện tại đây

Cách 2. Vào mục 4.2 Hồ sơ khách hàng

Sử dụng cho tài khoản admin, sale leader và chiaso

Cách thức thực hiện

Last updated