1.2.1.1 Tạo tài khoản mới

Admin tạo mới tài khoản nhân viên, nhập các thông tin nhân viên để quản lý, phân quyền và theo dõi công việc.

Xem video hướng dẫn tại đây

Update tài khoản Admin có thể tạo được Chức vụ Khoadmin (Tài khoản Khoadmin có thể tạo sản phẩm và combo trong 5.2.3 và 5.2.4

 1. Vào menu chọn 1. Quản trị đơn vị --> 1.2 Nhân sự --> 1.Danh sách nhân viên

Sau đó nhập các thông tin của nhân viên bao gồm:

 • Chức vụ: chọn loại tài khoản như sale, marketing, kho...

 • Tài khoản: tên đăng nhập

 • Mật khẩu

 • Số điện thoại nhân viên

 • Họ tên nhân viên

 • Mã nhân viên

 • Email

 • Lương cứng

 • Bật/tắt nhận dữ liệu

 • Ca làm việc

 • Trưởng nhóm

Lưu ý: các trường có dấu * là những trường bắt buộc

3. Bấm "Cập nhật" để lưu thông tin

Sau đó nhập các thông tin bao gồm:

Các trường không bắt buộc:

 • Mẫu tên tài khoản: Một loạt tên tài khoản sẽ hiển thị theo mẫu

 • Số lượng tài khoản theo mẫu: Số lượng tạo tài khoản

 • Số thứ tự bắt đầu của tên tài khoản: Nhập số thứ tự bắt đầu của tên tài khoản đầu tiên

Các trường bắt buộc:

 • Chọn Chức vụ: Sale/MKT/Warehouse.....

 • Tài khoản: Nhập các tên tài khoản cần tạo (Mỗi dòng một tài khoản)

Ví dụ: Tạo 1 lần 6 tài khoản, số thứ tự bắt đầu từ 5, mẫu tài khoản stp.sale

Last updated