1.6.7.1 Tùy chọn các trường xuất File Excel

2. Kéo xuống phần excel kho, kế toán excel hồ sơ khách hàng. Hệ thống chia làm 2 cột:

  • Excel Kho, kế toán: Chọn các trường hiển thị ở cột trái Là những trường sẽ hiển thị trong file excel khi tải xuống

  • Excel Hồ sơ khách hàng: Chọn các trường hiển thị ở cột phải Là những trường sẽ hiển thị trong file excel khi tải xuống

Ngoài việc tùy chọn Ẩn/Hiện các trường, người dùng cũng có thể kéo thả để sắp xếp thứ tự hiển thị của các cột.

Xuất excel thêm các trường gồm:

  • ĐH Mã Combo

  • ĐH Tên Combo

Last updated