2.6.3.2.1 Kết nối Fbot

Pushsale cung cập thêm kết nối Fbot của FChat. Sau khi người dùng liên kết thành công, các contact từ chat theo kịch bản Fbot sẽ chuyển từ Facebook sang hệ thống Pushsale.

Bước 1. Thực hiện trên https://fchat.vn/dashboard

1. Bấm vào Fanpage đang cần kết nối, tại đây bắt đầu tạo kịch bản.

Để contact về được Pushsale thì cần ít nhất 2 thông tin: Họ tên và số điện thoại

  • Họ tên: Có thể dùng trường full name chính là tên facebook của khách hàng, hoặc sử dụng trường name

  • Số điện thoại: Sử dụng trường phone

Ngoài ra, Anh/Chị còn có thể thêm các trường thông tin khác như:

  • Địa chỉ: Sử dụng trường address

  • Tin nhắn: Sử dụng trườngmessage

2. Kết nối API với Pushsale

Bước 2. Kiểm tra contact về Pushsale qua kịch bản FBot

2. Thực hiện trả lời theo kịch bản

3. Kiểm tra tại màn hình Hồ sơ khách hàng của Pushsale để kiểm tra số về hệ thống.

Last updated