4.2.3 Chuyển phân bổ lại sau

Trong trường hợp có một số contact của sản phẩm A đã chia cho sale 1, nhưng cần chuyển cho sale 2 phụ trách, thì cần sử dụng chức năng Chuyển phân bổ lại sau.

Chỉ phù hợp với trường hợp phân bổ lại theo sản phẩm

2. Tích chọn những contact cần phân bổ lại sau

4. Tìm đúng sản phẩm cần chia lại, bấm vào và chia lại contact, sau đó bấm nút Phân bổ

Last updated