118. Tại sao số chia không đều

Anh/chị đang gặp trường hợp số chia không đều có thể là do một trong những lý do sau đây

Trường hợp 1: Admin đang cài đặt chia số theo tỷ lệ

Để kiểm tra lại tỷ lệ chia số cho sale, anh/chị chon

1. Quản trị đơn vị ---> 1.2 Nhân sự ---> 1.2.4 Cấu hình chia số

Tại đây, anh/chị kiểm tra lại xem đã cài đặt định mức đều cho các sale chưa.

Nếu anh/chị muốn sửa về định mức đêu, vui lòng cài đặt 1:1:1:1 cho toàn bộ nhân viên sale

Trường hợp 2: Sale đang được bật/tắt dữ liệu không đồng đều

Để kiểm tra, anh/chị chọn 1. Quản trị đơn vị ---> 1.2 Nhân sự ---> 1.2.1 Danh sách nhân viên

Như trong trường hợp này, đang có 2 bạn sale không được bật nhận dữ liệu, vậy thì khi số từ các nguồn đổ về sẽ không được chia cho các bạn sale này.

Nếu anh chị muốn chia đểu, vui lòng bật nhận dữ liệu cho tất cả các bạn sale

Trường hợp 3: Sale Leader đang chia số thủ công

Trong trường hợp này, số chưa được chia đều là bởi vì Leader chưa phân công số cho các bạn theo định mức đều.

Trường hợp 4: Do số data về trong ngày không đủ nhiều để chia đều

Ví dụ, anh/chị đang có 40 sale nhưng mỗi ngày chỉ về khoảng 30 data thì số lượng data không đủ để hệ thống có thể chia đều cho các bạn sale được.

Trường hợp 5: Nhân viên Marketing không chọn tất cả nhân viên sale nhận được data ( TH phân quyền sale theo nguồn)

Anh/chị vào 2.5.1 Tạo nguồn dữ liệu để kiểm tra

Trường hợp 6: Admin không chọn tất cả nhân viên sale nhận được data ( Trường hợp phân quyền sale theo SP)

Anh/chị vào 1.3.1 Danh sách sản phẩm để kiểm tra

Trường hợp 7: Data trùng, khách cũ hệ thống chia về cho sale nhận số gần nhất

Anh/chị vào 1.2.4 Cấu hình chia số để kiểm tra lại

Last updated