Đồng bộ bài post tự động

Sử dụng khi người dùng muốn tất cả các bài post của fanpage đều tự động đồng bộ với Pushsale, tất cả số điện thoại trên đó đều tự động đổ về hệ thống Pushsale

1. Điều kiện cần:

 • Fanpage đã được gắn source như mục 2.5.1.1 Liên kết với Fanpage

 • Tài khoản facebook liên kết cần đáp ứng được 1 trong các quyền sau của Fanpage đó:

  • Người kiểm duyệt (Moderator)

  • Biên tập viên (Editor)

  • Quản trị viên (Admin)

2. Điều kiện đủ:

 • Tích vào ô Sử dụng

 • Tích vào ô Tạo source post tự động (Nếu cần)

 • Sau đó bấm Lưu

Lưu ý: Chức năng bên trên sẽ tự động đồng bộ tất cả bài Post Số điện thoại tính từ sau thời điểm bấm Lưu

Nếu muốn đồng bộ tất cả bài post và số điện thoại trước đó, hãy tham khảo mục tiếp theo.

Updated 04/2020

Last updated