3. Báo cáo giá vốn sản phẩm

Báo cáo giá vốn sản phẩm hiện giá vốn của từng sản phẩm để theo dõi xem giá vốn hàng hóa đang tồn là bao nhiêu

Định nghĩa các kiểu ngày trong báo cáo xem tại đây

  1. Truy cập vào tài khoản admin

  2. Chọn bộ lọc Chọn kho, bộ lọc Sản phẩm để lọc theo từng sản phẩm và từng kho. Hệ thống cần báo cáo được toàn bộ sản phẩm của hệ thống với tất cả các kho hàng

  3. Chọn bộ lọc Thời gian và bộ lọc Kiểu ngày để biết doanh số của sản phẩm trong một khoảng thời gian

  4. Tính năng Xuất Excel để xem sản phẩm đó qua 1 khoảng thời gian được chọn tổng giá vốn chiếm bao nhiêu % doanh số

Trong đó:

Vốn tồn kho = Số lượng tồn kho * Giá nhập

Doanh số tồn kho = Số lượng tồn kho * Giá bán

Tỷ lệ giá vốn = (Vốn đã bán + vốn tồn kho) / (Doanh số)

Lọc khoảng thời gian chỉ có thể thay đổi chỉ số số lượng đã bán, số đơn và doanh số, không thay đổi sô lượng tồn kho

Last updated