3. Tạo Link trên AccessTrade

1. Truy cập tài khoản PUB trên AccessTrade

3. Sau khi đã tham gia thành công, hãy bấm vào Campaign vừa tham gia, chọn tab Embed JS nếu dùng landing page, sau đó thiết lập theo hướng dẫn

Cụ thể:

  • Trường họ tên đặt class = at_input_name input

  • Trường số điện thoại đặt class = at_input_phone input

  • Và Copy script vào trước thẻ body

4. Nếu không dùng Landing page, hãy tạo link bằng cách bấm nút Create Link, sau đó bấm nút Generate

Lưu ý: Website cần bật SSL

Last updated