7.1 Kế hoạch kinh doanh

Admin có thể thiết lập các KPIs , kế hoạch kinh doanh tháng và cũng có thể lập kế hoạch kinh doanh cho năm tiếp theo tự động