4.1.16 Xóa data

Đáp ứng nhu cầu muốn tự xóa data của đơn vị, hệ thống cung cấp thêm chức năng này.

Đăng nhập tài khoản Admin:

2. Tìm kiếm tới contact muốn xóa và nhấn vào nút xóa data để xóa contact.

Lưu ý: Những contact đã xóa không thể backup trở lại hệ thống. Để có thể sử dụng chức năng này anh/chị cần livechat để yêu cầu thiết lập riêng cho đơn vị.

Last updated